Sunday, July 22, 2007

ความนิยม Agloco ในไทย

นี่เป็นสัดส่วนปริมาณสมาชิก Agloco ทั่วโลก ล่าสุด
United States2 4.6%
India 9.4%
Malaysia 6.7%
Canada 5.3%
China 4.5%
United Kingdom 4.2%
Indonesia 2.9%
Thailand 2.8%
........
ประเทศอื่นๆ 19.1%

จะเห็นว่า ประเทศไทย สนใจในธุรกิจออนไลน์ Agloco มากทีเดียว
ถือว่าทำกันเยอะมาก จากตัวเลขนี้สิ่งผมเห็นคือ
1. เราสนใจกันมาก
2. สมาชิกในไทยเยอะขึ้น อาจทำให้ เราหาสมาชิกต่อ หรือ referrals ได้ยากขึ้น
เพราะฉะนั้น เราควรหันไปหา referrals จากต่างประทศบ้างซึ่งมีอีกเป็นแสนๆ ล้านที่ยังไม่ทราบ
นี่เป็นโอกาสที่ดีอีกทาง ที่จะทำให้เราได้ referrals เยอะขึ้น
แล้วต้องทำอย่างไร?..
1. Build referrals network
2. Get Free Website Traffic

ดู clip สัมภาษณ์ ผู้ก่อตั้ง AGLOCO

No comments: